A- Müracaatla İlgili Hususlar
a) Müracaat işlemleri; 12 – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Müracaat etmek isteyenler öncelikle Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası,
Ziraat Katılım Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veya Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
nezdinde bulunan “Hac Sağlık Kurumsal Hesabı’na, görevli sağlık personeli hac müracaatı için
20,00 ₺ yatıracaklardır.
Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun form, açıklamalar
doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek,
formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra çalıştığı kurumdan aldığı onaylı
hizmet cetvelini de eklemek suretiyle elden veya posta ile en geç 21 Şubat 2018 tarihinde Diyanet
İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde gönderilecektir.
b) İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik düzenlenen, üzerinde
tahribat yapılan, kalemle müdahale edilen, başvuru yapanın imzası, kurum yetkilisinin imzası ve mührü
bulunmayan, faksla yapılan veya belirtilen süre içinde ulaştırılmayan başvurular,
Acil Tıp Uzmanları hariç, 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ ya tabi çalışan ve 10.07.2017 tarihi
itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam eden personelin başvuruları,
Kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade
edilmeyecektir.
c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, Yurtdışında en az 50 gün kalabilecek ve Suudi
Arabistan şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, başvuruda bulunmuş olduğu
unvanın gerektirdiği görev tanımı çerçevesinde, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek
durumda olacaktır.
ç) Görevlendirmeler; Diğer Hususlar Başlıklı C Maddesinin a bendinde belirtilen unvanlar için, ihtiyaç
nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki ve fiilen çalıştığı kadro unvanı dışındaki
unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.
d) 2018 yılı Hac Sağlık Ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat
eden personelin (hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç), Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bölge
merkezi olarak belirlenecek yer ve tarihte test sınavına tabi tutulmaları, test sınavı sonunda puan
sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecek sayıda
çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına katılmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve
diyetisyenler mülakata alınacaktır.
e) Görevlendirmeler; test sınavı ve sözlü sınav/mülakata katılan sağlık personelinin aldıkları test sınavı
ve sözlü sınav/mülakat puanlarının ortalamaları, test sınavına katılmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve
diyetisyenlerin ise sözlü sınav/mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulacak sıralama
listeleri üzerinden yapılacaktır.
f) Uzman hekimler hariç, tüm branşlarda tecrübeli personel (hacda görev almış) görevlendirilmesinde
%10 oranı aşılmayacaktır.
HAC VE UMRE HİZM.GEN.MÜD.
Sayfa – 2 – / 3
g) Test sınavı ve sözlü sınav/mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri
temin edemeyenlerin ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu
bulunanların, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı/kaybettiği ve karı-koca oldukları tespit
edilenlerin (İçlerinden biri feragat etmediği takdirde), görevlendirme işlemleri yapılmayacak, şayet
yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecek, hakları bir sonraki seneye devredilmeyecek ve
yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahribat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin
yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.
ğ) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına
hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet
adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mail gönderilmek suretiyle duyurulacak olup,
ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır. E-posta adresinin müracaat formuna yanlış girilmiş
olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar
1 – Uzman Doktorlarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş
olduğu unvanda fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1955 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
2- Pratisyen Doktorlarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş
olduğu unvanda 16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç)
fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1963 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
3- Diş Hekimleri ve Eczacılarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş
olduğu unvanda 16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç)
fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1963 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
4- Diyetisyenlerde;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) 16.02.2018
tarihi itibariyle en az 3 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) çalışıyor olmak,
b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
HAC VE UMRE HİZM.GEN.MÜD.
Sayfa – 3 – / 3
5. Hemşire,(Ebe, ebe-hemşire, hemşire), ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), Sağlık Memuru
(Toplum sağlığı), Laboratuvar, Tıbbi Cihaz Tamir, Röntgen, Anestezi, Ortez-Protez,
Sterilizasyon Ve Diş Teknikeri / Teknisyeni Ve Eczacı Kalfası olarak çalışanlarda;
a) 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren kamuya ait sağlık kurumları veya 112 acil servislerinde olmak
şartıyla, 16.02.2018 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda en az 5 yıldır (Erkekler için askerlikte
geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2017 ve 2018 yılı umre organizasyonunda
görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
6. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında 16.02.2018 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda en az 5
yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1968 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
C- Diğer Hususlar;
a) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin unvanları aşağıda
belirtilmiştir.
Acil Uzmanı, Aile Hekimi Uzmanı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anestezi, Cildiye, Dâhiliye, Diş Hekimi,
Eczacı, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, Kbb, Nöroloji,
Ortopedi, Psikiyatri, Radyoloji, Üroloji ve Pratisyen-Aile Hekimi,
Anestezi, Diş, Laboratuvar, Ortez-Protez, Röntgen, Sterilizasyon ve Tıbbi Cihaz Tamir
Teknikerleri/Teknisyenleri ile ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik) ’ler,
Diyetisyen, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Eczacı kalfası, Hemşire (Ebe, Ebe-HemşireHemşire),
Hastabakıcı-Hizmetli,
b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatları istenilecektir.
c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları
ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar”
ın 11. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen oranlarda ödenecektir.
ç) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.
d) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve
belgelerle birlikte süresi içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
e) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac
görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına
bildirilecektir.