D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara
görevde yükselme sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.
SIRA SINIFI UNVANI ADEDİ GRUBU
1 Genel İdari
Hizmetler
Sınıfı
Şube müdürü 100 GRUP-I : 4 yıllık dini yüksek öğrenim
20 GRUP-II : 4 yıllık yükseköğrenim
2 Din hizmetleri uzmanı 300
3 Şef 150
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca
çalışıyor olmak.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara
atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde
yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde
çalışmış olmak,
4. Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını
taşımak,
5. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.
 Adaylar, ilan edilen unvanlardan sadece birisi için sınava başvurabilecektir.
 İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih
itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul
edileceklerdir.
 Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.
B) ÖZEL ŞARTLAR
a) Şube Müdürü:
1. Öğrenim;
 GRUP-I için en az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
 GRUP-II için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst
görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,
 Adaylar GRUP-I veya GRUP-II’den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
b) Din Hizmetleri Uzmanı:
1. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,
c) Şef:
1. En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle büro hizmetlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şartıyla
Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak.
 Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında İKYS verileri
dikkate alınacaktır. Bu sürelerin İKYS programına işlenmesi, personelin bağlı bulunduğu
birim tarafından gerçekleştirilecektir. Başvurularda İKYS programına işlenmemiş
görevlendirmeler dikkate alınmayacaktır.
Sayfa 2 / 6
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için
gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini
yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
2. Başvurular 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS
üzerinden alınacaktır.
4. 02.07.2018 (saat 08:30)-16.07.2018 (saat 16:30) tarihlerinde DİBBYS
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve 23.07.2018
tarihinde DİBBYS üzerinden isimleri ilan edilen adayların ayrıca yazılı sınav için 28 Ağustos-7
Eylül 2018 tarihlerinde (aday.ankara.edu.tr) adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
5. Sınavın yazılı aşaması Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından
yapılacaktır. Sınav ücreti 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) olarak ASYM’ye ödenecektir. Sınav
ücreti ödemeleri adaylar tarafından sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile yapılacaktır. Havale
veya diğer yollarla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
6. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Başvuru unvanı ve grubuna göre öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden
alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv
kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.
 Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol
edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
Engelli adaylar:
4. Sınava başvuranlar arasında yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek
herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, sağlık kurulu raporunu, engelli kimlik kartının
kurum onaylı örneğini veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde 17.07.2018 tarihine kadar engel durumunu ve
talebini belirten bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza ulaştıracaklardır. Beyan edilen engel
durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Faks ve e-mail ile
gönderilen veya 17.07.2018 tarihinden önce Başkanlığımıza ulaşmayan belgeler dikkate
alınmayacaktır.
IV- SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV KONULARI
1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
a) Yazılı Sınav
1. Sınavın yazılı aşaması 29.09.2018 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
2. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “X. YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.
3. Yazılı sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ASYM tarafından ilan edilecektir.
4. Yazılı sınav sonuçları 30/10/2018 tarihinde (aday.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sayfa 3 / 6
5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru
yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
6. Sınavda iptal edilen soru olması durumunda bu soru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların
puanları kalan sorular üzerinden hesaplanacaktır.
7. Cevap anahtarında hata olması halinde, bu soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneği dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
b) Sözlü Sınav
1. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların
tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
4. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı
veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Adaylar; sözlü sınav giriş belgesi alma ve sözlü sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
2. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
3. Başarı sıralamasının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas
alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla,
a) Hizmet süresi fazla olana,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,
başarı sıralamasında öncelik verilecektir.
4. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, aynı sayıda aday da yedek olarak
belirlenecektir.
VI- İTİRAZLAR
1. Adaylar;
 Sınavla ilgili bütün itirazlarını sadece Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne yapacaklardır,
 Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının
(aday.ankara.edu.tr) adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
yazılı olarak yapacaklardır,
 Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5
(beş) iş günü içinde, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi Ankara Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi
IBAN: TR250001002533699103995008 numaralı hesaba 20,00 TL (YirmiTürkLirası) itiraz
ücreti yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile birlikte yazılı olarak yapacaklardır,
 Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en
geç 5 (beş) iş günü içinde yapacaklardır.
2. İtirazların sonucu en geç 10 (on) iş günü içinde adaya bildirilecektir.
3. Bu başlıkta belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmayan; yazılı sonuçlarına ilişkin itirazlarda
banka dekontu bulunmayan, süresi içinde ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sayfa 4 / 6
VII- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan
belge talep edebilecektir.
2. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri
kesilecektir.
3. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde yazılı dilekçeler dışında faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6. Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
VIII- ATAMA İŞLEMLERİ
1. Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavla
Sayfa 5 / 6
X- SINAV KONULARI
ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEF
Tecvid Tecvid
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
Yemin, Helaller-Haramlar)
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
Yemin, Helaller-Haramlar)
Hz. Muhammed’in Hayatı Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı Mezhepler Tarihi
Mezhepler Tarihi Dinler Tarihi
Dinler Tarihi Türkçe Dil Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi Anayasa
Anayasa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
DİN HİZMETLERİ UZMANI
Kur’an Tarihi
Tecvid
Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Adak,
Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Sayfa 6 / 6
XI- KAYNAK ESERLER
SINAV KONULARI KAYNAKLAR
Kur’an Tarihi İslam Ansiklopedisi 1-44 TDV Yay.
Kur’an’a Giriş Mehmet Paçacı TDV Yay.
Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi Demirhan Ünlü TDV Yay.
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA TDV Yay.
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Komisyon DİB Yay.
Tefsire Giriş Muhsin Demirci İSAM
Tefsir Usulü Prof. Dr. İ Cerrahoğlu TDV Yay.
Hadis Tarihi Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
Hadis Usulü Prof. Dr. T. Koçyiğit TDV Yay.
Hadis İlimleri Edebiyatı Prof. Dr. Mücteba Uğur TDV Yay.
Kelama Giriş U. M. Kılavuz, A. S. Kılavuz İSAM
Kelam Terimleri Sözlüğü B. Topaloğlu, İ. Çelebi İSAM
İslam’ın İnanç Esasları İlyas Çelebi TDV Yay.
Hanefi Fıkıh Âlimleri Prof. Dr. Ahmet Özel TDV Yay.
Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku Osman Keskioğlu DİB Yay.
İlmihal I-II, TDV Yay.
İslam Hukuk İlminin Esasları Zekiyüddün Şaban TDV Yay.
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İ. Sarıçam TDV Yay.
Son Peygamber Hz. Muhammed Casim AVCI TDV Yay.
İslam Ahlakının Esasları Ahmed Naim TDV Yay.
İslam Ahlakı Temel Konular Güncel Yorumlar Komisyon DİB Yay.
Sünnetin Işığında İslam Ahlakının Esasları Lütfi Doğan, DİB Yay.
İslam’da İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları İrfan Abdulhamid,
Mustafa Saim Yeprem, TDV Yay.
Yaşayan Dünya Dinleri Ed. Prof. Dr. Ş. Gündüz DİB Yay.
Türkiye Türkçesi Grameri Zeynep Korkmaz Türk Dil Kurumu Yay.
Türkçenin Grameri Tahsin Banguoğlu Türk Dil Kurumu Yay.
Tecvid
Kur’an-ı Kerim Meal Bilgisi
Tefsir Tarihi
Tefsir Usulü
Tefsir Edebiyatı
Hadis Tarihi
Hadis Usulü
Hadis Edebiyatı
Kelam Tarihi
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Maturidi-Eşari)
Kelam Ekolleri ve Görüşleri (Diğer Mezhepler)
Fıkıh Tarihi
İbadetler (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban, Adak,
Yemin, Helaller-Haramlar)
Fıkıh Usulü
Hz. Muhammed’in Hayatı
İslam Ahlakı
Mezhepler Tarihi
Dinler Tarihi
Türkçe Dil Bilgisi
Anayasa
www.mevzuat.gov.tr
www.diyanet.gov.tr
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
633 Sayılı DİB Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5271 Ceza Muhakemesi Kanunu
DİB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
DİB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
DİB Sınav Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ